25 years of Kenozero national park — presentation film, part 1

30.07.2019

25 years of Kenozero national park — presentation film, part 1

Film by Svetlana Sinitsyna