Late Summer by Konstantin Kokoshkin

Autumn by Evgeny Mazilov

Sunsets by Dmitry Arkhipov